dilluns, 5 de març de 2018

RESUM DEL PLIA DE CORNELLÀ

A continuació us presentem un resum del Pla Local d'Infància i Adolescència .
INTRODUCCIÓ

L’Ajuntament de Cornellà té una llarga trajectòria de treball en el camp de les polítiques d’infància i adolescència, en són una mostra espais de participació com el Consell d’Infants, creat l’any 2002.
En els Departaments d’Acció Social i Polítiques de Família es treballa des de fa anys en la creació i consolidació de diferents xarxes, on estan implicats en ambdues xarxes diversos agents i professionals dels diferents àmbits.
A l’any 2010, Cornellà és reconeguda amb el segell de “Ciutat amiga de la infància”. A través d’aquest programa, UNICEF reconeix cada quatre anys la tasca de governs locals mitjançant l’entrega del Segell de reconeixement Ciutat Amiga de la Infància. L’any 2014 UNICEF va renovar el segell de reconeixement al municipi.
El PLIA ha de ser una eina estratègica que permeti diagnosticar, reflexionar i dissenyar unes línies d’actuació conjuntes en l’àmbit de la infància i l’adolescència.
OBJECTIUS DEL PLIA
Els objectius del PLIA estan en consonància amb les metes que planteja la Llei 14/2010 dels Drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, el Pacte per a la infància, del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015 – 2018 i la Estratègia de a la Infància de Cornellà de Llobregat 2014, i són els següents:
Objectius generals
 Promoure les polítiques d'infància, adolescència i famílies al municipi, fent èmfasi en la vessant de la prevenció social.
 Garantir l’accés d’infants i adolescents als serveis necessaris per al seu ple desenvolupament dins de la família i en l'entorn urbà.
 Introduir la perspectiva de cicle vital (donar resposta a les necessitats de diferents franges d’edat), la perspectiva de gènere i la perspectiva inclusiva dels serveis i recursos municipals (a nivell socioeconòmic, discapacitat... )
 Fomentar la participació d’infants i adolescents a la ciutat, incorporant la perspectiva de la infància i l’adolescència en totes les polítiques municipals.
 Disposar de sistemes de recollida de dades i d’actuacions per fer un seguiment i anàlisi de l’evolució de la situació de la infància i l’adolescència.
 Cobrir les necessitats de les famílies per poder donar resposta a les necessitats dels infants i adolescents.
 Garantir la protecció d’infants i adolescents amb més dificultats i amb necessitats específiques.
 Donar continuïtat a les polítiques actuals i a les noves accions, tot optimitzant i maximitzant als recursos públics.
PRINCIPIS DEL PLIA
El Pla Local d’Infància, Adolescència i Família de Cornellà de Llobregat es construeix sobre els següents 4 principis:
1. Visio integral de la Infància i Adolescència
La realitat d’infants, adolescents i famílies a la ciutat ha de ser abordada des d’una perspectiva integral de les seves necessitats i desitjos, així com la visió global de les polítiques i recursos que intenten donar-hi resposta.
2. Transversalitat entre diferents departaments municipals
Per la seva naturalesa de pla estratègic municipal vinculat al col·lectiu de la infància, l’adolescència i les famílies, el PLIA ha de ser necessàriament transversal a la lògica departamental de l’administració pública, ja que són molts els serveis que intervenen en el treball amb infants i adolescents.
3. Treball en xarxa entre els agents de la ciutat
La funció de les xarxes és fonamental per articular el conjunt d’equips professionals, entitats ciutadanes i departaments municipals que donen suport i acompanyament a les famílies de Cornellà en la tasca de criança i educació dels seus fills i filles, afavorint el seu desenvolupament integral, per ajudar-los a ser autònoms, solidaris i feliços.
Durant l’elaboració del Pla Local d’Infància Adolescència i Família de Cornellà de Llobregat s’ha treballat amb els nuclis de treball de les dues xarxes i també s’han realitzat dos tallers participatius amb els seus espais plenaris (entre 50 i 80 persones cadascuna).
4. Adaptabilitat i flexibilitat davant dels canvis en el context social
És necessari comptar amb un pla que sigui flexible i es pugui adaptar tant als canvis en el context social d’infants, adolescents i famílies com als canvis polítics i institucionals del propi consistori o d’altres administracions públiques.
El Pla compta amb dos plans d’acció biennals (2017-2018 i 2019-2020), que fixaran les accions prioritàries segons la realitat social i les necessitats existents en cada moment.
EIXOS DEL PLIA:
Eix 1. PARTICIPACIÓ I INFORMACIÓ
Eix 2. TREBALL EN XARXA I CONEIXEMENT
Eix 3. ACCIÓ SOCIAL I SALUT
Eix 4. POLÍTIQUES DE FAMÍLIA, EDUCACIÓ, CULTURA, LLEURE I ESPORTS
Eix 5. ESPAI PÚBLIC, SEGURETAT, MEDI AMBIENT I CIVISME
Aquestes eixos es desenvolupen mitjançant unes línies d’actuació.
Eix 1. PARTICIPACIÓ I INFORMACIÓ
Objectiu: Promoure el coneixement dels recursos de Cornellà per part de les famílies i potenciar els processos que impulsin la participació d’infants i adolescents en el municipi, així com el Consell dels Infants.
Línies d’actuació:
1.1. Promoure la participació d’infants i adolescents als temes del municipi, a través de les escoles, del Consell d’Infants i de processos participatius de ciutat.
1.2. Potenciar l’educació en valors a través dels espais de participació d’infants, adolescents i famílies.
1.3. Promoure la identificació d’infants i adolescents amb la ciutat, a través de processos participatius sobre l’espai públic.
1.4. Sensibilitzar sobre els drets i deures dels infants a les escoles i al municipi.
Garantir el coneixement per part de les famílies dels recursos per a la infància i l’adolescència de la ciutat.
Eix 2. TREBALL EN XARXA I CONEIXEMENT
Objectiu:: Abordar les polítiques d’infància, adolescència i família a través del treball en xarxa i la transversalitat, a partir d’una visió integral dels recursos de la ciutat i d’indicadors que permetin fer el seguiment de la situació d’infants, adolescents i famílies.
Línies d’actuació:
2.1. Disposar d’una visió integral dels recursos públics per a la infància i l’adolescència per fer una bona orientació a les famílies.
2.2. Constituir la Taula Local d’Infància i Adolescència de Cornellà.
2.3. Impulsar protocols de coordinació i derivació en l’àmbit de la infància i l’adolescència.
2.4. Disposar de sistemes de seguiment sobre l’evolució de la situació d’infants, adolescents i famílies a la ciutat.
2.5. Analitzar en profunditat els fenòmens d’interès al municipi en relació a la infància i l’adolescència.
Eix 3. ACCIÓ SOCIAL I SALUT
Objectiu: Potenciar l’atenció, la protecció i el suport a infants, adolescents i famílies en situació de vulnerabilitat social i fomentar hàbits i estils de vida saludables.
Línies d’actuació:
3.1. Donar continuïtat a les polítiques i recursos existents a la ciutat per a l’atenció i protecció de la infància i adolescència en risc i per fomentar hàbits i estils de vida saludables.
3.2. Potenciar el treball preventiu i la detecció precoç a la petita infància.
3.3. Donar suport a les famílies en les tasques de criança, parentalitat i marentalitat positiva.
3.4. Ampliar el suport a les famílies amb infants i adolescents, especialment aquells amb necessitats especials o específiques.
3.5. Potenciar l’acció comunitària com a estratègies per a treballar sobre les necessitats d’infants, adolescents i famílies.
Eix 4. POLÍTIQUES DE FAMÍLIA, EDUCACIÓ, CULTURA, LLEURE I ESPORTS
Objectiu: Donar resposta a les necessitats educatives, culturals, esportives i de lleure d’infants i adolescents des d’una perspectiva inclusiva que garanteixi la igualtat d’oportunitats i l’accés a tots els serveis bàsics.
Línies d’actuació:
4.1. Donar continuïtat a les polítiques i recursos d’educació, cultura, lleure, esports i suport a les famílies existents actualment a la ciutat.
4.2. Potenciar els recursos educatius i de lleure per a infants i adolescents, fent èmfasi en els que tenen necessitats especials i específiques.
4.3. Fomentar l’ús responsable de les noves tecnologies des dels serveis municipals, escoles i instituts.
4.4. Ampliar l’oferta d’activitats de lleure i educatives especialment per a els i les adolescents i millorar la difusió de l’oferta actual.
4.5. Combatre l’absentisme i el fracàs escolar, implicant a tots els agents educatius i oferint més alternatives formatives i laborals a l’alumnat que no pot o no vol seguir estudiant.
Eix 5. ESPAI PÚBLIC, SEGURETAT, MEDI AMBIENT I CIVISME
Objectiu: Potenciar el disseny, la neteja i el manteniment de l’espai públic pensant en la infància i l’adolescència, i vetllar per una mobilitat segura, el respecte pel medi ambient i l’ús cívic de l’espai públic.
Línies d’actuació:
5.1. Donar continuïtat a les polítiques ambientals, de seguretat i de civisme, i mantenir els espais públics actuals per a la infància, l’adolescència i les famílies.
5.2. Avançar en l’eliminació de barreres arquitectòniques a la ciutat, especialment als equipaments i espais públics.
5.3. Planificar la ciutat i els equipaments públics comptant amb les visions i les necessitats de la infància, l'adolescència i les famílies.
5.4. Disposar de zones de joc adequades per a les diferents franges d’edat d’infants i adolescents, i ben distribuïdes per la ciutat.
5.5. Sensibilitzar en la neteja, el manteniment i la millora de la ciutat, per prendre’n consciència i per incrementar la responsabilitat cívica.

divendres, 31 de març de 2017

2 d’Abril Dia Mundial de l’Autisme

El dia 2 d’Abril és el Dia Mundial de Sensibilització en Autisme per a conscienciar sobre la necessitat de millorar la qualitat de vida dels infants i adults amb autisme. Un any més, la Torre de la Miranda s’il·luminarà de color blau, símbol que representa el que viuen les persones amb aquest trastorn i les seves famílies: “ pot ser brillant com el mar en un dia d’estiu o fosc com el mar en tempesta”. L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat mostra el suport a aquesta iniciativa que forma part de la Campanya internacional #Lightitupblue. Des de l’Associació Aprenem també es realitza una campanya de sensibilització que podeu consultar a connectatalblau.org

Des del  curs 2015-16 el Departament de Polítiques de Família  va establir aliances amb la associació Aprenem ,  oferint  suport  per realitzar una formació a famílies sobre el TEA durant els mesos  de febrer i març d’enguany a la Biblioteca Marta, havent estat tot un èxit de participació i qualitat en els continguts. També cal destacar que durant aquest curs,  l’Associació Aprenem ha creat una nova delegació al Baix Llobregat. 

dijous, 2 de març de 2017


Celebració del Dia Internacional de la Infància

El 20 de novembre es celebra el Dia Internacional de la Infància, un dia dedicat a tots els nens i nenes d’arreu del món, per celebrar l’aprovació i convenció dels drets de l’infant i donar a conèixer els seus drets.
Han passat 57 anys des d’aquell 20 de novembre de 1959 quan l’Assemblea General de la ONU va aprovar la Declaració dels Drets dels Nens, 30 anys més tard, al 1989 es va celebrar la Convenció dels Drets del Nens, on els drets passaven a ser d’obligatori compliment per tots els països signants.

Actualment hi ha dos països que no han ratificat la Convenció: Sudan del Sud i Estats Units per diferents raons. La República de Sudan del Sud és un estat sobirà de recent creació i encara no ha abordat la ratificació de la convenció. L’últim en ratificar va ser Somàlia, en un principi no ho va fer, degut a que no disposava d’un govern reconegut, però finalment ho va ratificar al 2015. I EE.UU. han mostrat intenció de ratificar la Convenció però de moment no ho han fet.
Tot i això, ens trobem països com Mali, Nigèria i Iemen, entre d’altres, on tot i que ratifiquen la Convenció, cada dia es produeixen nombroses violacions dels drets dels infants en els àmbits de la salut, l’educació, la protecció, etc.

Però, també cal recordar que hem de continuar treballant pels drets dels infants, a prop nostre. Tant a Catalunya, com a la resta d’Espanya existeixen desavantatges socials. Tanmateix volem subratllar, l'assetjament escolar que atempta contra la dignitat de l’infant i els seus drets fonamentals, la seva llibertat personal, la seva integritat física, psicològica i moral, la seva intimitat, i el seu honor.
Per tot això, un any més, el passat 16 de novembre vam celebrar el Dia Internacional de la Infància amb nens i nenes de diverses escoles de Cornellà. Un acte a la plaça Sant Ildefons, on les escoles van fer el taller “Aixequem les mans”, on els nens i nenes posaven les seves mans i les dibuixaven, i escrivien dins un dret escollit per ells. Després es va fer una xocolatada amb melindros, per tots els alumnes. I tot seguir es va donar pas a les actuacions de les diferents escoles. Per finalitzar, els nens i nenes del Consell d’Infants van llegir un manifest entorn a tres drets que ells creuen que necessiten més suport: El Dret a un Nom, quan naixem tenim dret a ser inscrits a un registre i a rebre un nom, una nacionalitat i una identitat; el Dret a la Intimitat, tots els infants tenen el dret a la intimitat personal, i per tant, ningú no pot llegir les seves cartes o el seu diari sense el seu consentiment; i el Dret a la Expressió, a expressar lliurament allò que pensen i senten, sempre que no vagi en contra dels drets d’altres persones.  Tanmateix, per commemorar el 20N, durant el cap de setmana del 18 al 20 de novembre la Torre de la Miranda es va il·luminar de color blau en representació als Drets de la infància.
A més a més, vam participar a la jornada organitzada per UNICEF “Inversió en Infància”, el 10 de novembre al Palau Macaya de Barcelona, una representació del Consell d’Infants de Cornellà. I el 19 de novembre es va participar en l’aniversari de l’aliança FCB-Unicef. (Podeu trobar el vídeos aquí: https://box.unicef.es/inversio/videos/)


Per concloure, citar un fragment del Pla d’Acció de la Cimera Mundial a favor de l’infància, del 30 de setembre de 1990: "No hi ha causa que mereixi més alta prioritat que la protecció i el desenvolupament de l'infant, de qui depenen la supervivència, l'estabilitat i el progrés de totes les nacions i, de fet, de la civilització humana".

dijous, 15 de setembre de 2016

EL VALOR DE LA RESPONSABILITAT EN LA FAMÍLIALa responsabilitat és la capacitat que tenen els nostres fills/es per dur a terme els compromisos adquirits i assumir els resultats de les seves accions. Ser responsable exigeix comprometre's, és a dir, decidir el que s'ha de fer i actuar en conseqüència. La responsabilitat és imprescindible per a ser persones autònomes. Es tracta d'aconseguir que els nostres fills/es sàpiguen què han de fer i com ho han de fer, a casa, a l'escola, amb els amics, i que ho duguin a terme.
En la nostra societat s'ha estès la idea que per tal que els nens siguin feliços se'ls ha d'evitar dificultats i contrarietats i així, sense voler, se'ls sobreprotegeix. Aquesta actuació impedeix o dificulta el procés d'adquisició de responsabilitats i de maduresa personal tan importants per a la seva formació.
Dins de l'àmbit familiar, és bo que els  fills/es participin en les feines de casa com una responsabilitat compartida, és a dir, sabent i comprenent que la feina de casa és cosa de tots els membres de la família. La confiança que se’ls demostra envers les activitats encomanades, els farà sentir més responsables i farà que es sentin integrants actius de la família.

A casa hem de crear un clima càlid i d’acceptació per poder transmetre  el valor de la responsabilitat amb èxit. La família que demostra afecte i confiança cap al seu fill/a es guanya el seu respecte i  admiració i podrà transmetre amb més facilitat el sentit de la responsabilitat .

divendres, 15 de juliol de 2016

El valor de l'esforç

EL VALOR DE L’ ESFORÇ

L’esforç, com qualsevol altre valor, és un dels objectius que la família i tots aquells que estan al voltant de l ‘infant han de promoure, estimular i consolidar. L’esforç es pot definir com la voluntat o les ganes per aconseguir un fi que es persegueix malgrat les dificultats que es troben en el camí. És un concepte oposat a la resignació.
  L’esforç  és un dels valors que s’integren en el referent educatiu dels nostres fills/es . És fonamental que el nostre fill / filla aprengui a esforçar-se per aconseguir objectius.
Una actitud de tolerància respecte al nostre fill/a és que es pugui  sentir recolzat i valorat pel que fa i no pel que no fa. Això sí que l’estimularà i potser aconseguirem moure el seu llindar d’esforç .
Per què promoure el valor de l’esforç? Permet millorar les capacitats, recursos i estratègies dels nostres fills/es i  un conjunt d’aspectes com són els processos d’autoconfiança i autoestima; permet el desenvolupament dels aspectes de motivació; millora la vinculació entre pares i fills i incrementen els sentiments de cohesió.
Quan inculquem el valor de l'esforç als nostres infants estem també transmetent altres valors molt importants de la seva formació com a persones. Aquests valors són la disciplina, la col·laboració, la perseverança, el control i la fortalesa.
Comunicar als nostres fills que han d'esforçar-se i ser constants per obtenir els seus desitjos és una cosa que s'ha de transmetre. Cal tenir en compte que el nen i nena que aprèn des de petit a lluitar pel que creu quan arribi a l'edat adulta podrà valer-se millor per si mateix en les situacions adverses i tindrà una millor actitud davant els entorns dificultosos.divendres, 13 de maig de 2016

La Família com a valor

LA FAMÍLIA COM A VALOR
Les Nacions Unides van promoure a nivell mundial la celebració  el 15 de maig  com el DIA INTERNACIONAL DE LES FAMÍLIES.
A  Cornellà ho celebrem aquest any el diumenge dia 22 de maig al Parc de Can Mercader  d’ 11:30 a 13:30 hores.
Els valors de família s'han de fomentar per a la conservació d'una societat amb principis que serveixin de base per al bon desenvolupament de la mateixa. Hem de formar veritables llars que fomentin en els seus membres el respecte, la tolerància, el diàleg, ... en fi tot un cúmul de valors positius que formin autèntiques persones integrants  en la societat per al benestar de la mateixa.
La família pot basar-se en la comunicació, en el suport i en l’afecte; però també en la supervisió i l’acompanyament. L’autoritat, el control i  seguiment dels fills/es no és un fi en sí mateix, sinó que ha de ser el camí per a la transmissió d’uns valors, perquè vagin assolint una autonomia progressiva i per crear un entorn estructurat que proporcioni model, guia i supervisió.  Observem, per tant, que actualment s’estan donant uns posicionaments socials que busquen la coeducació,el civisme, una distribució coresponsable de tots els membres de la família i una major implicació dels fills/es en les dinàmiques familiars .
La celebració d’ aquest dia ens ajuda a donar a les famílies de Cornellà  una bona oportunitat per fer present a la societat els temes i les qüestions que preocupen i interessen a les famílies i, també, és un bon moment per sensibilitzar i conscienciar la població sobre els nous reptes i les dificultats que actualment cal abordar dins de l'àmbit d'aquesta institució com a element estructurador de solidaritat.